Pašvaldības sabiedības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 

Privātuma politika

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Privātuma politika apraksta, kā Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” (turpmāk tekstā – Centrs vai Datu pārzinis) iegūst, apstrādā un glabā personas datus.
 2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk tekstā – Datu subjekts). Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

3. Privātuma politikas  mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Datu subjektu par to, kā un kāpēc Centrs izmanto Datu subjekta personisko informāciju.

II. Personas datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas vispārīgie principi

4. Centrs veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu subjekta personas dati pie Datu pārziņa vienmēr ir drošībā un lai to iegūšana, apstrāde un glabāšana notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Centra iekšējām kārtībām.

5. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā:

5.1. elektroniski (elektroniskie pasti, ar elektronisko parakstu parakstītie līgumi, pieteikumi, iesniegumi, sūdzības un tml., Centra darbību nodrošināšanas  programmatūras – grāmatvedības (HORIZON, OZOLS), Klientu pakalpojumu elektroniskās uzskaites programma “Ārsta Birojs”, ar Centra darbību saistītās citu publisko personu veidotās datu bāzes, kas saistītās ar tā  funkciju īstenošanu – Elektroniskā deklarēšanas sistēma, Latvijas Republikas E-veselības sistēma, Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāls eriga.lv, Elektronisko iepirkumu sistēma, kredītiestādes, kas nodrošina norēķinu veikšanu Centram par saņemtajiem pakalpojumiem un par sniegtajiem pakalpojumiem, Valsts kase tīmekļa vietnes maksājumu apstrādei.

5.2. papīra formāta atbilstoši uzņēmumā apstiprinātajai nomenklatūrai – jebkurš uzņēmumā ienākošais un izejošais dokuments.

III. Personas datu iegūšana

 1. Personas datu apstrādes mērķi:

6.1.      veselības aprūpes, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšana Centra telpās un ārpus tām, tai skaitā, iepriekšēja pieraksta organizēšana, ierakstu veidošana ar klienta veselības un sociālo aprūpi saistītā dokumentācijā, medicīniskajā dokumentācijā, klientu kartēs un klientu lietās, ārstu konsultāciju, sociālā darba speciālistu konsultāciju, manipulāciju, izmeklējumu veikšana, tai skaitā nosūtīšana pie citiem speciālistiem, uz laboratoriskiem izmeklējumiem, norēķinu apstrāde, datu ievade informācijas sistēmās un citām spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajām ārstniecības pakalpojuma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros veicamajām darbībām, klientu iesniegumu izskatīšanai, pakalpojuma kvalitātes kontrolei, izziņu sniegšanai uz pieprasījumiem.

6.2.      videonovērošana tiek veikta ar mērķi novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Datu pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību;

 1. Personas datu kategorijas un to iegūšanas un izmantošanas nolūki:
Personas datu kategorija Iegūšanas un izmantošanas nolūks Tiesiskais pamats
7.1. Vārds, uzvārds, personas kods,

 

Minimāli nepieciešama informācija visos gadījumos, lai Centrs izpildītu Datu subjekta lūgumu:

1.               Noslēgt jebkāda veida līgumu (pakalpojuma, darba , uzņēmuma un t.t.)

2.               Sagatavot dokumentu  par Centra kompetencē esošu jautājumu, kas skar Datu subjektu;

3.               Izskatīt iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu, ja tiek prasīts sniegt konkrētu atbildi saistībā ar pakalpojuma sniegšanas gaitu.

VDAR[1] 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Ārpus līgumiskām attiecībām, vai bez nolūka noslēgt pakalpojuma līgumu šāda informācija no Centra puses netiek pieprasīta. Pirms pieprasīt šo informāciju, Centrs noskaidro, kādā nolūkā Datu subjekts griežas Centrā.

Ja persona pati sniedz datus pieprasot Centram izskatīt iesniegumu, sūdzību vai sagatavot dokumentu, Centrs šādi iegūtos datus apstrādā saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas a) punktu:

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem

 

7.2. Deklarētā dzīvesvietas adrese Centrs ir sociālo pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām institūcijā. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 9.panta pirmo daļu pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Līdz ar to tā  ir nepieciešamā informācija visos gadījumos, lai Centrs  izpildītu Datu subjekta lūgumu noslēgt pakalpojuma līgumu ar pašvaldības piesaistītu pilnu vai daļēju līdzfinansējumu;

 

Darbiniekam un tam pielīdzinātai personai nav pienākums sniegt Centram ziņas par deklarēto dzīvesvietu.

 

Bez tam, saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1. un 2.pantu dzīvesvietas deklarēšanas mērķis ir panākt personas sasniedzamību tās faktiskajā dzīvesvietā. Līdz ar to deklarētās dzīvesvietas norādīšana palīdz Centram sazināties ar klientu visos gadījumos, kad klients atstājis Centru.

 

VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

 

 

 

  

 

VDAR 6.panta 1.daļas f) punkts

apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

 

VDAR 6.pants 1.daļas d) punkts:

 

apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

 

7.3. Kontaktinformācija tālruņa numurs un elektroniskais pasts:

 

Centram  ir jānodrošina pastāvīga un garantēta saziņa ar Datu subjektu

1.                  ja tiek sniegts pakalpojums: informatīvie paziņojumi par pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu, rēķinu piestādīšana un tml. darbību veikšana;

2.                  ja ir darba tiesiskās vai tām pielīdzinātās pēc būtības attiecības – lai nodrošinātu  šo attiecību nodibinošu līgumu izpildi.

VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

 

VDAR 6.panta 1.daļas f) punkts

 

apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

7.4. Dzīvesvieta Datu subjekts to var norādīt gadījumā, ja dzīvesvieta atšķiras no deklarētās dzīvesvietas adreses, ziņas par kuru tika sniegtas, piesaistot attiecīgas pašvaldības finansējumu, un Datu subjekts nav sniedzis Centram (neatkarīgi no iemesliem) 7.3.punktā norādīto  kontaktinformāciju (tālruņa Nr. un e-pasta adresi).

 

Centra  darbinieks vai tam pielīdzināta persona norāda savu faktisku dzīvesvietu šādos gadījumos:

1)      lai nodrošinātu sev iespēju saņemt darba devēja dokumentus papīra formātā;

2)      lai nodrošinātu darba devējam iespēju izskatīt jautājumu par attālinātā darba veikšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai pēc darbinieka lūguma.

Ja Datu subjekts sniedz šo informāciju kopā ar 7.3.punktā norādīto kontaktinformāciju (tālruņa Nr. un e-pasta adresi), tad piemērojams

VDAR 6.panta 1.daļas a) punkts:

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Ja Datu subjekts sniedz šo informāciju kā vienīgo informāciju saziņai, tad piemērojams

VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

 

 

7.5. Konta numurs un bankas nosaukums Centrs patstāvīgi iegūst šo informāciju, apstrādājot Datu subjekta veiktos maksājumus par pakalpojumu.

Šāda informācija Centram  ir jāiegūst no Datu subjekta, kurš ir Centra  darbinieks vai saistītā pakalpojuma sniedzējs, lai nodrošinātu līgumam atbilstošus norēķinus par padarīto darbu.

Centrs  iegūst un apstrādā šo informāciju saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas b) punktu:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

7.6. Informācija par izglītību, iepriekšējo darba pieredzi, kvalifikāciju attiecas tikai uz Centra  darbiniekiem Darba likumā norādītajā apjomā. VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

7.7. Cita informācija, kuras sniegšana nav obligāta: Datu subjekts sniedz citu informāciju saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas a) punktu:

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Svarīgi: 

Šāds tiesisks pamats pastāv tikai līdz līguma noslēgšanas brīdim.

Šādi sniegto informāciju Datu subjekts drīkst gan atsaukt, gan lūgt dzēst.

Noslēdzot līgumu, kurā ir iestrādāta šāda “cita informācija”, turpmāk pastāvošais tiesiskais pamats ir vienīgi saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas b) punktu:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Svarīgi!

Piekrišanas paturēšana spēkā vairs nav nepieciešama, informācijas dzēšana apgrūtinās pakalpojuma sniegšanu un noslēgtā līguma izpildi, jo veidos šā līguma priekšmetu.

7.7.1. Piederīgo dati, telefona numurs, e-pasts 7.7.1. nav obligāti sniedzamā, bet ir vēlamā informācija, lai Centrs varētu nekavējoties sazināties ar norādīto personu visos gadījumos, kad tas ir nepieciešams klienta interesēs (veselības stāvokļa pasliktināšanas, norēķinu veikšanas kārtībai grozīšana, pakalpojuma pārtraukšana un c.)
7.7.2. Slimību diagnozes 7.7.2. Pakalpojuma neatņemama sastāvdaļa ir veselības aprūpes nodrošināšana, kā arī aprūpes plāna sastādīšana un ievērošana. Šī informācija ir obligāta visos gadījumos, kad Datu subjekta veselības stāvoklis ir tāds, kad ir nepieciešams veikt regulāras medicīniskās manipulācijas saskaņā ar ārsta norādījumiem vai veselības stāvoklim ir jāpielāgo sociālā aprūpe un pamatvajadzību apmierināšanas kārtība (gultas režīms, speciālā barošana, speciālā fizioterapija un tml.).

Informāciju iegūst no Datu subjekta un Centrs patstāvīgi, sniedzot pakalpojumu un aizpildot Stacionārā pacienta medicīnisko karti (veidlapa Nr.003/u), sagatavojot parastās zāļu receptes. Centrs iegūst šo informāciju tikai tādā apjomā, kādā tā ir nepieciešama pielīgtā pakalpojuma sniegšanai.

7.7.3. invaliditāte

 

7.7.3.Centrs ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām, kas nodrošina mājokli, diennakts aprūpi, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un primāro un ambulatoro sekundāro veselības aprūpi, izmantojot valsts noteiktās garantijas, tai skaitā  pilngadīgām personām ar invaliditāti[2]. Ja klients vēlas saņemt pakalpojumu, lai novērsu savu nespēju pašam sevi aprūpēt invaliditātes dēļ, šādas informācijas sniegšana ir obligāts priekšnosacījums tam, lai Centrs saskaņā ar Klientu uzņemšanas noteikumu 6.punktu[3] izvērtē, vai Centrs vispār var sniegt personai Pakalpojumu. Citos gadījumos informācijas par invaliditātes pieejamība Centram ļaus nodrošināt klientam valsts nodrošinātu pakalpojumu pieejamību bez maksas vai par samazinātu maksu, piemēram bezmaksas stacionārs ārstniecības iestādē, atvieglojumi sabiedriskajā transportā, pakalpojumu līdzfinansējošo pašvaldību atvieglojumi un tml.)
7.7.4. reliģiskā piederība 7.7.4. Datu subjekts sniedz šādu informāciju, ja vēlas, lai Centrs nodrošina konfesijai atbilstošu garīgu aprūpi.
7.7.5. informācija par valsts piešķirtajiem maksājumiem (pabalsti, pensijas cita veida regulāras atlīdzības) 7.7.5. Informāciju sniedz, lai Centrs var norēķiniem par pakalpojumu piemērot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 131.panta trešajā daļā atrunāto kārtību, veicot patstāvīgi no Valsts sociālo apdrošinājumu aģentūras veiktajām iemaksām ieturējumu par saņemto pakalpojumu 85 procentus no klientam  izmaksājamās summas.

Informācijas nenorādīšanas gadījumā, Centrs piedāvā klientam  noslēgt pakalpojuma līgumu, kurā norēķins no valsts garantētajiem maksājumiem nav paredzēts.

7.7.6. Informācija par  klienta ģimenes stāvokli, izglītību, darba pieredzi

 

Centrs sniedz pakalpojumu, kura kvalitāte un apjoms ir atkarīgs no Datu subjekta individuālajām īpašībām (personalizēts pakalpojums).

Visa 7.7.punktā norādītā informācija palīdz personalizēt pakalpojumu.

Centrs sniedz  pakalpojumu arī tad, ja šāda informācija netiek sniegta vai tiek sniegta tikai tādā apjomā, kādā tos atzīst par nepieciešamu pats  Datu subjekts. Šādā gadījumā Centrs  vadās pēc Centra  paša noteiktiem vispārīgiem  pakalpojuma sniegšanas standartiem, neievērojot Datu subjekta individuālās īpašības (universāls pakalpojums). Universāla pakalpojuma sniegšanas gadījumā Centrs veic patstāvīgu datu iegūšanu un apstrādi Datu subjekta interesēs tādā apjomā un kārtībā, kādā to pieļauj attiecīgu jomu regulējošie normatīvie akti.

7.7.7. Informācija par klienta dzimumu, vecumu

 

8. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

9. Centrs var iegūt Datu subjekta datus kā patstāvīgu datu iegūšanas avotus izmantojot Privātuma politikas 11. un 12.punktā norādītos avotus, ja tas nepieciešams, lai:

9.1. izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu;

9.2.  nodrošinātu Datu pārziņa  vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu ar VDAR 6.panta pirmās daļas f) punktā noteiktiem ierobežojumiem.

IV. Personas datu apstrāde

 1. Centrs apstrādā personas datus tikai tiem mērķiem, kādiem tie tika iegūti. Ja Centram rodas nepieciešamība apstrādāt personas datus citiem nolūkiem, Centrs par to vispirms informē Datu subjektu. Izņēmums ir valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījumi, lai izpildītu uzdevumu, ko attiecīga iestāde vai amatpersona veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī visos gadījumos, kad Datu pārzinim saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rodas juridisks pienākums apstrādāt Datu subjekta datus normatīvajā aktā paredzētajam mērķim neatkarīgi no tā, vai normatīvajos aktos atbilst vai neatbilst tam mērķim, kuram sākotnēji personas dati tika nodoti Datu pārziņa rīcībā.
 2. Centrs lieto sekojošos publiskos reģistrus, kuros esošie dati var papildināt, aktualizēt vai kā savādāk ietekmēt Datu subjekta Datu pārziņa rīcībā nodotos datus:

11.1. Elektroniskā deklarēšanas sistēma,

11.2. Latvijas Republikas E-veselības sistēma,

11.3. Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāls eriga.lv.

 1. Centrs veic videonovērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kas var papildināt, aktualizēt vai kā savādāk ietekmēt Datu subjekta Datu pārziņa rīcībā nodotos datus. Videonovērošana tiek veikta Centa telpās vai tā teritorijā. Videonovērošana netiek veikta vietās, kur datu subjekts sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, istabās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/izeju, automašīnām un cilvēku plūsmu Datu pārziņa teritorijā. Videonovērošanas rezultātā var tikt apstrādāti subjekta videoattēls un laiks, kad tas ir apmeklējis telpas un teritoriju.
 2. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Centrs uzstāda brīdinājuma zīmes. Videonovērošanas ierakstus Centrs glabā 30 dienas, pēc tam ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta veikšanas brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem. Šādā gadījumā Centrs tehniski nodrošina, lai ilgākā termiņā noteiktam mērķim uzglabājamā ierakstā cik vien iespējams paliek tikai tā informācija, kura tieši ir nepieciešama konkrēta incidenta vai pārkāpuma izmeklēšanai, pārējo informāciju dzēšot vispārējā kārtībā.

V. Datu glabāšana

14. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

14.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti, tai skaitā 11.un 12. punktā atrunātajos gadījumos;

14.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

14.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”;

14.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

 1. Izbeidzoties Privātuma politikas 14.punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati drošā veidā tiek izdzēsti vai padarīti par nepieejamiem (arhivēšana), vai arī neidentificējamiem (anonimizēšana), lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Datu subjektu.
 2. Centrs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Centrs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

VI. Datu saņēmēji

17.Centrs nodod datus:

17.1.Tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;

17.2. Trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, apdrošināšanas līguma gadījumā Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai,  citai ārstniecības iestādei ievērojot Pacientu tiesību likumā noteiktos priekšnoteikumus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus;

17.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu vai piekrišanu.

17.4. Likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

18. Datu pārzinis izsniedz datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

19. Datu Pārzinis nenodod datus uz trešajām pasaules valstīm, (valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts).

VII. Datu subjekta tiesības

20. Datu subjektam ir tiesības:

20.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi,

20.2. Pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā un lūgt Datu pārzinim nodot Datu subjekta datus citam pārzinim (datu pārnesamība);

20.3.  Pieprasīt Centram labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

20.4. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem tas nav iespējams. Centram nav iespējams aprakstīt visus iespējamos gadījumus Privātuma politikā, bet Centrs garantē, ka šāda pieprasījuma saņemšanas brīdī  Centrs rakstveidā pamatos atteikumu to apmierināt, norādot konkrētu  tiesību normu, kas to aizliedz izdarīt.

20.5.  Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu saskaņā ar Privātuma politikas 7.7.punktu.

20.6. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai Centrs  īslaicīgi pavisam pārtrauc apstrādāt visus Datu subjekta personas datus. Ar šo  Datu subjekts tiek informēts, ka pakalpojuma sniegšana šādā gadījumā var tikt pārtraukta.

20.7.  Vērsties Datu valsts inspekcijā.

 1. Centrs nodrošina ikvienam Datu subjektam iespēju vērsties pie Centra nodrošināta Datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi un šajā regulā paredzēto tiesību īstenošanu. Centra Datu aizsardzības speciālistam ir saistoša slepenības vai konfidencialitātes ievērošana saistībā ar viņa uzdevumu pildīšanu, kā paredzēts Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija – DAS (at) vsacsloka.lv.

VIII.  Nobeiguma noteikumi

 1. Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar VDAR, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 2. Privātuma politiku apstiprina Centra valde kā iekšējo dokumentu.
 3. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Centra valdes sēdē.

Apstiprināta Centra valdes 18.12.2020. sēdē Nr.23 ar lēmumu Nr.1 (sēdes prot.Nr.23).

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[2] Centra iekšējais normatīvais akts 15.04.2019. Nolikums Nr.1/2019 “Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” pakalpojumu sniegšanas kārtība” (3.punkts)

[3] Centra iekšējais normatīvais akts 15.04.2019. Klientu uzņemšanas noteikumi Nr.2/2019

 

 

 

Informācijas sadaļā atjaunota 21.12.2020.