Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (turpmāk – Centrs) atalgojuma politikas principi ir izstrādāti publicēšanai saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.panta prasībām.

Centra darba samaksas sistēmu nosaka Darba samaksas nolikums Nr.3/2019, kas apstiprināts 2019.gada 15.aprīļa valdes sēdes lēmumu Nr.3 (sēdes prot.Nr.10).

Centra darba samaksas sistēmu veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Darba samaksas sistēma tiek veidota, lai nodrošinātu:

 1. kompetentu, lojālu un motivētu darbinieku nodarbināšanu Centrā,
 2. darbinieku atalgošanu atbilstoši kvalifikācijai un veiktā darba apjomam un rezultātiem;
 3. salīdzināmu atalgojumu par vienādiem darba rezultātiem, kvalitāti un amatu;
 4. personāla motivēšanu kvalitatīvam darbam.

Centrs veido savu darba samaksas politiku, balstoties uz aktuālu informāciju par  darba tirgu un ņemot vērā Centra finansiālās iespējas, ievērojot Darba likumu un citus normatīvos aktus darba tiesisko attiecību jomā, kas skar Centra darbību.

Ārstniecības personām piemēro šo Centra spēkā esošo darba samaksas nolikumu, ciktāl tas nav pretrunā ar Ārstniecības likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Amata vietas ar savu lēmumu izveido, pārveido un likvidē Centra valde.

Izveidojot amata vietu, nosaka amatam pienākošos atlīdzības apmēru un tajā ietilpstošos pienākumus, ņemot vērā  šādus  kritērijus:

 1. veicamā darba sarežģītību, kuru raksturo nepieciešamā izglītība,  profesionālā pieredze, jaunrade, sadarbība;
 2. darba darītāja atbildības pakāpi, kuru nosaka, ņemot vērā darbinieka atbildību par darba norisi un rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem;
 3. darba smagumu, kuru darba izpildes laikā raksturo darbinieka psihiskā un nervu piepūle, garīgā (intelektuālā ) piepūle, monotonitāte (vienmuļība, vienveidība un tml.), negatīvā psihiskā slodze;
 4. citus kritērijus pēc attiecīgas struktūrvienības, kuras vajadzībām nosaka amatu, vadītāja ieteikuma.

Vienreiz gadā Centrā tiek veikta Darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtēšana saskaņā ar atsevišķu novērtēšanas nolikumu, kuru apstiprina Centra valde. Novērtēšanas rezultātā valde izvērtē nepieciešamību veikt izmaiņas darba samaksā individuāli noslēgtajos darba līgumos.

Darbinieks saņem piemaksu līdz 30% no savas mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem:

 1. pilda vakanta amata pienākumus;
 2. aizvieto prombūtnē esošu Darbinieku;
 3. papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.

Nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku motivēšanu, Darbiniekiem var noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un   darba kvalitāti, kuras apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt  30%  no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas.

Par nakts darbu piešķir piemaksu 50 % apmērā no Darbiniekam noteiktās stundas algas likmes.

Par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās 100% apmērā no Darbiniekam  noteiktās stundas vai dienas algas likmes,  vai arī kompensē virsstundu darbu, piešķirot Darbiniekam apmaksātu atpūtas laiku atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam citā nedēļas dienā, apmaksātu atpūtu piešķir nākamajā pārskata periodā, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā..

Ja Darbiniekam ir noteiktas vairākas piemaksas (par papildu darbu), to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30% no Darbiniekam noteiktās (nepilna laika gadījumā – izmaksātās) mēnešalgas.

Darbiniekam var tikt piešķirtas prēmijas (līdz 75% no mēnešalgas) vai naudas balvas (līdz 100% no mēnešalgas )Centra budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros .

Centrā Darbinieki atbilstoši ieņemamajam amatam strādā normālo darba laiku, t.i. 40 stundas nedēļā,

Centra darbība ir nodrošināma nepārtraukti. Centrs organizē darba laiku:

 1. visos gadījumos, kad ir iespējams, ievērojot normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu saskaņā ar Centra kārtības noteikumos noteikto darba laiku.
 2. gadījumos, kad darba rakstura dēļ normālo dienas vai nedēļas darba laika ilgumu saskaņā ar Centra kārtības noteikumos noteikto darba laiku izpilde nav iespējama, Darba devējs nosaka summēto sekojošiem amatiem:
1. Aprūpētājs
2. Šefpavārs
3. Pavārs
4. Virtuves darbinieks
5. Pavāra palīgs
6. Viesmīlis
7. Svītrots
8. Medicīnas māsa
9. Māsas palīgs

 

Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu darbiniekam piešķir katru gadu noteiktā laikā saskaņā ar atvaļinājumu grafiku.

Darba devējs izmaksā Darbiniekam atlaišanas pabalstus Darba likumā noteiktajos gadījumos un apmērā.

Centrs apdrošina Darbinieku veselību un apmaksā veselības apdrošināšanas polisi Darbiniekam, kurš atbilst visām sekojošām prasībām:

 1. kuram beidzies pārbaudes laiks;
 2. kura galvenā (pamata) ienākumu gūšanas vieta ir Centrs (ko apliecina VID EDS reģistrētā algas nodokļu grāmatiņa),
 3. kuram nav spēkā esošā disciplinārsoda.

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 04.09.2022.