Vīzija: Centrs nodrošina klientiem pieejamus, kvalitatīvus un savstarpēji papildinošus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus, kā arī ir veselīgas novecošanās prasmju un iespēju centrs.

Misija: Centra misija ir uzlabot Jūrmalas un citu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības rādītājus, sniedzot kvalitatīvus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus.

Stratēģijā: Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr. 467 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka””, tika nolemts saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību Centrā un turpināt Centra darbību esošajā statusā. Ar iepriekšminēto Jūrmalas pilsētas domes lēmumu tika noteikti

Centra vispārējie stratēģiskie mērķi, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un veselības aprūpes pieejamību, kas noteikti “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030. gadam” un “Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam”:

  1. Sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība;
  2. Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība.

 VSAC Sloka_strategija_2017_2019_final_300317