Vīzija: Centrs nodrošina klientiem pieejamus, kvalitatīvus un savstarpēji papildinošus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus, kā arī ir veselīgas novecošanās prasmju un iespēju centrs.

Misija: Centra misija ir uzlabot Jūrmalas un citu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes un veselības rādītājus, sniedzot kvalitatīvus veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus.

Mērķi:

  1. Nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un veselības aprūpes pakalpojumu attīstību;
  2. Kapacitātes stiprināšana, esošo pakalpojumu pilnveidošana un efektivizēšana, jaunu pakalpojumu ieviešana un attīstīšana.

Mērķu sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  1. Nodrošināt klientu veselības aprūpi;
  2. Nodrošināt sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju;
  3. Uzlabot klienta veselības un sociālās funkcionēšanas spējas;
  4. Sniegt psihosociālo atbalstu.

Stratēģijā: Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr. 467 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka””, tika nolemts saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību Centrā un turpināt Centra darbību esošajā statusā. Ar iepriekšminēto Jūrmalas pilsētas domes lēmumu tika noteikti

Centra vispārējie stratēģiskie mērķi, kuri izriet no autonomās funkcijas izpildes – nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un veselības aprūpes pieejamību, kas noteikti “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā 2010.-2030. gadam” un “Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam”:

  1. Sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība;
  2. Veselības aprūpes pakalpojumu attīstība.

 VSAC Sloka_strategija_2017_2019_final_300317

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 04.06.2019.