2021.gada 29.jūlijā Jūrmalas pilsētas dome ar lēmumu Nr.307 (protokols Nr.12, 36.punkts) atbalstīja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”.

2021.gada 15.septembrī Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” ārkārtas dalībnieku sapulcē ar lēmumu Nr. 13 (protokols Nr.6) tika apstiprināta Centra vidēja termiņa dabības stratēģija 2021.-2025.gadam.

Vīzija: 

  • Centrs ir iedzīvotājiem atvērta un draudzīga pašvaldības institūcija, savā darbā balstās uz sociālā darba profesionālajiem standartiem un ētikas principiem.
  • Realizē labas pārvaldības principus, nepārtraukti pilnveidojot savu darbību.
  • Nodrošina klientiem pieejamus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus labā kvalitātē, veselīgas novecošanās prasmju un iespēju centrs.

Misija: 

  • Uzlabot Jūrmalas un citu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidot drošu sociālo vidi.
  • Nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkā māju sajūtu.

Mērķi:

  1. Sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana un attīstīšana;
  2. Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Centra klientiem

Attīstības prioritātes:

  1. Uzlabot un pilnveidot Centra sniegtos pakalpojumus, saglabājot gan sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas, gan primārās un ambulatori sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši Jūrmalas iedzīvotāju vajadzībām un pakalpojumu pircēju definētajiem kritērijiem.
  2. Centra infrastruktūras sakārtošana mūsdienīga pakalpojuma sniegšanai.