Naktspatversmes pakalpojums ir pakalpojums ar naktsmītnes, vakariņu, brokastu un personiskās higiēnas iespēju nodrošināšanu personām bez deklarētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

Pakalpojuma sniegšana tiek organizēta Raiņa ielā 62-10, Jūrmalā.

Pakalpojumu piešķir un līdzfinansē Jūrmalas Labklājības pārvalde.

Pakalpojuma apraksts pieejams šeit 

 

Informācija sadaļā atjaunota 25.01.2023.