Nodrošina patstāvīgu mājokli, sociālo aprūpi un rehabilitāciju, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.